Simultaneous Interpretation system booth rental Thailand

 

Simultaneous Interpretation headsets earphone rental Thailand

Gallery 1
ภาพบรรยากาศในงานประชุมและการทำงานของล่ามค่ะ
 
Gallery 2
ภาพงานประชุมนานาชาติที่มีการแปลโดยล่ามตลอดทั้งวัน
 
Gallery 3
ภาพการติดตั้งบูธแปลภาษาภายในห้อง Auditorium
 
Gallery 4
บรรยากาศของงานประชุมสัมมนาสำคัญที่ถูกจัดขึ้น
 
Gallery 5
การแปลในการประชุมและบรรยากาศค่ะ
 
Gallery 6
การประชุมสัมมนาสำคัญที่ถูกจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ